PostgreSQL: Documentation: 9.5: Data Types

Wed, 01 Feb 2017 16:33:16 PST · https://www.postgresql.org/docs/9.5/static/datatype.html

postgres lists